Servisno—prodajni centar “Purić”, A. Hebranga 54


SERVISNO-PRODAJNI CENTAR "PURIĆ",
A. HEBRANGA 54
izvedeno: 1999. g.
naručitelj: Purić
arhitekt: Ante Radas

Ovaj servisno-prodajni centar arhitekta Ante Radasa smješten je uz Betonsku cestu kao slobodnostojeći ugaoni objekt vidljiv sa svih strana. Projektiran je vrlo racionalno i suzdržano od elemenata i ponude koja se standardno može dobiti na tržištu. Ovakav pristup arhitekta Radasa rezultirao je dobro proporcioniranim volumenima, otvorima i detaljima, što je svojstveno industrijsko-uslužnim objektima, a ujedno je dokaz da se discipliniranim projektantskim pristupom iz standardne ponude tržišta može realizirati objekt visokih estetskih dosega, što je važno za ovako eksponiranu lokaciju i za industrijske objekte općenito.