Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora je 6.3.2018. godine u Gradskoj vijećnici predstavilo novi projekt – Ustava na Gradni.

 

Društvo inženjera i tehničara Grada Samobora je 6.3.2018. godine u Gradskoj vijećnici predstavilo novi projekt Društva inženjera i tehničara Grada Samobora – Ustava na Gradni.
Projektant Radovan Vugrinec, detaljno je izložio koncept projekta ustave, koji će dati novi atraktivan izgled Gradne, te suvremeni  rješenjem vratiti nekadašnji izgled “Samoborske Venecije”.

Predviđena je i izgradnja pješačkog mostića namijenjenog turističkom obilasku

Društvo inženjera i tehničara grada Samobora iznijelo je Gradu Samoboru prijedlog obnove stare ustave na Gradni koja je stvarala akumulaciju Bajer u samom središtu Samobora.

Ustava je služila za pokretanje mlina Reklama u neposrednoj blizini, a usporena voda Gradne posebnim kanalom se usmjeravala na mlinsko kolo koje je pokretalo stari mlin za mljevenje žitarica. Budući da su drvene zapornice bile vrlo spore za dizanje kod nailaska velikih voda Gradne, Hrvatske vode odlučile su ih ukloniti jer su bile neefikasne za brzu reakciju. Slijedom toga, sam mlin je uskoro prestao s radom, a potok Gradna izgubio je na svojoj prepoznatljivosti. Kako bi se obnovilo prijašnje stanje, odabrana je stara lokacija za novu ustavu Samobor, a odabrana je visina vode u akumulaciji na približno istoj koti kao i kod stare akumulacije. Za usporavanje vode izabrana je klapna koja se pri nailasku većih voda automatski spušta, a nakon prolaska tih voda, vraća se i podiže u početni položaj. Neposredno uzvodno od nove ustave, predviđena je izgradnja pješačkog mostića namijenjenog turističkom obilasku ustave Samobor te prolazu preko potoka Gradna. Kako bi se obnovio dojam starog mlina Reklama, predviđeno je i mlinsko kolo na desnoj obali potoka Gradna koje bi bilo stalno u pogonu, a u višim fazama projekta, moguće je ovdje ugraditi i generator za proizvodnju struje. 

Zamjenik gradonačelnika Željko Stanec istaknuo je kako Grad Samobor podržava ovu inicijativu, no njezina realizacija ovisi ponajviše o Hrvatskim vodama. „Dat ćemo sve od sebe kako bi Hrvatske vode prepoznale ovaj projekt i omogućile njegovu realizaciju. Ovdje imate potpunu podršku Grada.“, dodao je Stanec. 

I zamjenica gradonačelnika Sanja Horvat Iveković istaknula je kako bi ovaj projekt imao veliki značaj za Samobor jer bi dao dodatni turistički značaj centru grada. 

Osim o obnovi ustave na Gradni, bilo je riječi i o daljnjoj obnovi kompozicije vlaka Samoborčeka, na inicijativu samoborskog Rottary kluba. Naime, u tijeku su radovi na obnovi krovova vagona, a Grad, Samoborski muzej i Rottary klub zajednički će raditi na tome da se osiguraju sredstva za cjelovitu obnovu Samoborčeka. Iz toga razloga nije se ni započelo s uređenjem parka u kojem se vlak nalazi, jer se traži inovativno rješenje zabavnog, ali i edukativnog karaktera, koje će privući nove posjetitelje, a u kojem će sudjelovati i Društvo inženjera i tehničara. 

Projektant je Radovan Vugrinec, dipl. inž. građ., za hidrološke i hidrauličke obrade zaslužan je prof. dr. Boris Beraković, dipl. inž. građ., geodetske podloge izvršio je GEO-BIM, d.o.o. Samobor, a obradu priloga: Dražen Lokmer, dipl. ing. arh.

Izvor : 

https://www.samobor.hr/grad/obnova-ustave-na-gradni-nova-atrakcija-samobora-n2257

Klizi na vrh