22. 11. 1997. Nuklearna elektrana Krško


22. 11. 1997. Nuklearna elektrana Krško

Organizator i voditelj izleta: Ivan Dolenac, dipl.ing.kem.

Posjet je započeo polusatnim filmom uz komentare i objašnjenja. Nakon uvoda u funkcioniranje elektrane, pogledani su dijelovi elektrane uz stručnu pratnju i komentare inženjera – unutrašnjost,generator struje, kontrolna prostorija-mozak elektrane, skladište nuklearnog otpada i drugo, osim,naravno, samog reaktora. Godine 1974. sklopljen je ugovor o isporuci opreme i gradnji nuklearne elektrane snage 632 MW s američkom tvrtkom Westinghouse. Slovenija i Hrvatska osigurale su sredstva za izgradnju, u jednakim udjelima. Početak komercijalnog rada je 1983. Vijek trajanja predviđen je do 2023. no taj je rok moguće produžiti uz određena ulaganja i prepravke. Osnovni ekološki zahtjevi su da voda rijeke Save koju nuklearka koristi ne bude na ispustu više od tri stupnja toplija u odnosu na ulaznu vodu, a povećanje zračenja u okolini mora biti manje od jedan posto prirodnog radioaktivnog zračenja (Na osnovi članka u Samoborskom listu od 06. 12. 1997.).

 

Rad NEK-a

Od nuklearne energije do električne energije.

NEK radi slično kao klasična termoelektrana na fosilna goriva, iako izvor topline nije izgaranje ugljena ili plina, nego se toplina oslobađa pri cijepanju jezgri urana u reaktoru. Reaktor čine reaktorska posuda s gorivnim elementima, koji tvore jezgru reaktora. Kroz reaktor kruži pročišćena obična voda pod tlakom, koja odvodi oslobođenu toplinu u parogeneratore. U njima nastaje para koja pokreće turbinu, a ona pokreće električni generator. Sva oprema reaktora i pripadajućega primarnog rashladnog kruga smještena je u reaktorskoj zgradi, koja se zbog svoje funkcije naziva i zaštitna zgrada.

Reaktorska posuda u kojoj su gorivni elementi tijekom rada je zatvorena. Za planiranu izmjenu goriva elektranu je potrebno zaustaviti. Razdoblje između dviju zamjena goriva naziva se gorivni ciklus, koji u NEK-u traje 18 mjeseci. Nakon završetka svakoga gorivnoga ciklusa istrošeni se gorivni elementi nadomjeste svježim.

Radna shema NEK-a je pojednostavljena i prikazuje samo glavne komponente.