Kapela sv. Ane s kalvarijom, Park Anin dol


KAPELA SV. ANE, SAMOBOR
izvedeno: sredinom XVIII. st.
arhitekt: nepoznat

Kapela se nalazi u park-šumi Anindol, na obronku brda Tepec, koje se izdiže južno od središta Samobora. Od nje do kapele sv. Jurja na vrhu brda uspinje se šumski put u obliku serpentina, oblikovan kao Kalvarija sa14 postaja križnog puta. Kapela je sagrađena sredinom XVIII. st. kao barokna građevina s pravokutnom lađom i užim, poligonalno završenim svetištem. Na jednostavno zabatno, glavno pročelje prislonjeno je prizemno predvorje pod jednostrešnim krovištem, a u sjeveroistočni dio ugrađen je masivni korpus zvonika, pravokutna tlocrta, pokriven piramidalnom limenom kapom, a nekoć drvenim daščicama. Zvonik je rastvoren lučno završenim otvorima, i to samo u zadnjoj etaži u loži za zvona, a u zoni prvog kata samo je uski otvor puškarnica. Lađa kapele presvođena je bačvastim svodom sa spojenim šiljastim susvodnicama između poprečnih lukova eliptoidnog oblika. Svetište je presvođeno križnim svodom sa zaglavnim kamenom, a apsidalni završetak s tri šiljaste susvodnice. Sva je unutrašnjost kapele oslikana 1911. godine, a u svetištu je vidljiv i stariji sloj zidnog oslika. Na istočnom zidu lađe vidi se slika Svete obitelji sa starim gradom Samoborom u pozadini. Očuvan je barokni inventar, glavni oltar sv. Ane i dva bočna oltara. Kapela je vrijedan primjer barokne građevine u kojoj je još vidljiva tradicija građenja kasne gotike, i to u elementima oblikovanja, prostranoj kompoziciji i načinu svađenja svetišta.